ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ខ្ទះ

អ៊ីមែល៖pan@minhuijt.com

ទូរស័ព្ទ៖ +8618588223030

ម៉ូម៉ូ

អ៊ីមែល៖momo@minhuijt.com

ទូរស័ព្ទ៖ +8615818548650

WhatsApp៖ +8615818548650

សាំមី

អ៊ីមែល៖sammi@minhuijt.com

ទូរស័ព្ទ៖ +8613760395272

WhatsApp៖ +8613760395272

ឃ្វីន

អ៊ីមែល៖quinn@minhuijt.com

ទូរស័ព្ទ៖ +8619860797207

WhatsApp៖ +8615817234679

contact us img

អាស័យដ្ឋានបណ្តុះកូន

1. ភូមិ HOUYANG, QIBU TOWN, ZHOUNING, NINGDE CITY, FUJIAN PROVINCE, CN ។

2. NO.9 តំបន់ឧស្សាហកម្ម JI Tou, TANG KOU TOWNSHIP, PING NAN COUNTY, FU JIAN PROVINCE, CN ។

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យ

D507, ទេ។56, LIUHE ROAD, HENGGANG STREET, LONGGANG, SHENZHEN, GUANGDONG, CN.